Temple Songs and Prayers

Morning service Songs & Prayers

1.Sri Sri Guruvastakam

2. Srila Prabhupada Pranati

3. Panca-Tattva Maha Mantra

4. Hare Krsna Maha Mantra

5. Prema-Dhvani

6. Sri Nrsimha Prayers

7. Sri Vaishnava Pranam

8. Sri Tulasi Pranama

9. Sri Tulasi-kirtana

10. Sri Tulasi Pradaksina Mantra

11. Guru Puja


Evening service Songs & Prayers

Gaura Arati


SRI SRI GURUVASTAKAM

LYRICS

(1)

saḿsāra-dāvānala-līḍha-loka-

trāṇāya kāruṇya-ghanāghanatvam

prāptasya kalyāṇa-guṇārṇavasya

vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

(2)

mahāprabhoḥ kīrtana-nṛtya-gīta-

vāditra-mādyan-manaso rasena

romāñca -kampāśru-tarańga-bhājo

vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

(3)

śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-

śṛńgāra-tan-mandira-mārjanādau

yuktasya bhaktāḿś ca niyuñjato ‘pi

vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

(4)

catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda-

svādv-anna-tṛptān hari-bhakta-sańghān

kṛtvaiva tṛptiḿ bhajataḥ sadaiva

vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

(5)

śrī-rādhikā-mādhavayor apāra-

mādhurya-līlā guṇa-rūpa-nāmnām

prati-kṣaṇāsvādana-lolupasya

vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

(6)

nikuñja-yūno rati-keli-siddhyai

yā yālibhir yuktir apekṣaṇīyā

tatrāti-dākṣyād ati-vallabhasya

vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

(7)

sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair

uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ

kintu prabhor yaḥ priya eva tasya

vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

(8)

yasya prasādād bhagavat-prasādo

yasyāprasādān na gatiḥ kuto ‘pi

dhyāyan stuvaḿs tasya yaśas tri-sandhyaḿ

vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

TRANSLATION


2. SRILA PRABHUPADA PRANATI

LYRICS

(1)

nama om vishnu-padaya

krishna-preshthaya bhu-tale

shrimate bhaktivedanta-

svamin iti namine

(2)

namas te sarasvate deve

gaura-vani-pracharine

nirvishesha-shunyavadi-

pashcatya-desha-tarine

TRANSLATION


3.PANCHA-TATTVA MAHA MANTRA

LYRICS

(Jaya) shri-krishna-caitanya

prabhu nityananda

shri-advaita gadadhara

shrivasadi-gaura-bhakta-vrinda

TRANSLATION


4.THE HARE KRISHNA MAHA-MANTRA

LYRICS

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

TRANSLATION


5. PREMA-DHAVI or PRANAM PRAYERS

(Someone says these prayers after the arati, while everyone joins in with the “Jaya” at the end of each line.)

1. Jaya om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad His Divine Grace Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada ki (jaya)

2. Jaya om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja Prabhupada ki (jaya)

3. Ananta-koti vaishnava-vrinda ki (jaya)

4. Namacharya Haridasa Thakura ki (jaya)

5. Iskcon founder acharya Srila Prabhupada ki (jaya).

6. Prem se kaho Shri-Krishna-Caitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara, Shrivasadi-gaura-bhakta-vrinda ki (jaya)

7. Shri-Shri-Radha-Krishna Gopa-Gopinatha, Shyama Kund, Radha Kund, Girigovardhana ki (jaya)

8. Vrindavana-dhama ki (jaya)

9. Mathura-dhama ki (jaya)

10. Navadvipa-dhama ki (jaya)

11. Jagannatha-puri dhama ki (jaya)

12. Ganga-mayi ki (jaya)

13. Yamuna-mayi ki (jaya)

14. Tulasi-devi ki (jaya)

15. Bhakti-devi ki (jaya)

16. Sankirtana-yajna ki (jaya)

17. Brihad-mridanga ki (jaya)

18. Samaveta-bhakta-vrinda ki (jaya)

19. Gaura-premananda (Hari Haribol)

20. All glories to the assembled devotees. (Hare Krishna)

All glories to the assembled devotees. (Hare Krishna)

All glories to the assembled devotees. (Hare Krishna)

21. All glories to Sri Guru and Gauranga.


6.SHRI NRSIMHA PRANAM

LYRICS

(1)

namas te narasimhaya

prahladahlada-dayine

hiranyakashipor vakshah-

shila-tanka-nakhalaye

(2)

ito nrisimhah parato nrisimho

yato yato yami tato nrisimhah

bahir nrisimho hridaye nrisimho

nrisimham adim sharanam prapadye

(3)

tave kara-kamala-vare nakham adbhuta-shringam

dalita-hiranyakashipu-tanu-bhrigam

keshava-dhrita-narahari-rupa jaya jagadisha hare

jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare

(4)

keshava-dhrita-narahari-rupa jaya jagadisha hare

jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare

Jaya Nrsimhadev

Jaya Prahlada Maharaja

Jaya Prabhupada

Jaya Gurudev

Nitai Gaura Haribol

Haribol Haribol

TRANSLATION


7.SHRI VAISHNAVA PRANAM

LYRICS

vancha-kalpatarubhyash cha

kripa-sindubhya eva cha

patitanam pavanabhyo

vaishnavebhyo namo namaha

TRANSLATION


8.SRI TULASI PRANAMA 

LYRICS

vrindayai tulasi-devyai

priyayai keshavasya cha

krishna-bhakti-prade devi

satyavatyai namo namaha

TRANSLATION


Sri Tulasi-kirtana

LYRICS

(1) namo namaha tulasi! krishna-preyasi

radha-krishna-seva pabo ei abhilashi

(2) je tomara sharana loy, tara vanchha purna hoy

kripa kori’ koro tare brindavana-basi

(3) mor ei abhilash, bilas kunje dio vas

nayane heribo sada jugala-rupa-rashi

(4) ei nivedana dharo, sakhir anugata koro

seva-adhikara diye koro nija dasi

(5) dina krishna-dase koy, ei jena mora hoy

sri-radha-govinda-preme sada jena bhasi

TRANSLATION


10. Sri Tulasi Pradaksina Mantra

yani kani cha papani

brahma-hatyadikani cha

tani tani pranashyanti

pradakshinaha pade pade

TRANSLATION


11. Guru Puja

LYRICS

(1)

shri-guru-charana-padma, kevala-bhakati-sadma

bando mui savadhana mate

jahara prasade bhai, e bhava toriya jai,

krishna-prapti hoy jaha ha’te

(2)

guru-mukha-padma-vakya, chittete koriya aikya

ar na koriho mane asha

shri-guru-charane rati, ei se uttama-gati

je prasade pure sarva asha

(3)

chakhu-dan dilo jei, janme janme prabhu sei

divya-jnan hride prokashito

prema-bhakti jaha hoite, avidya vinasha jate

vede gay jahara chariot

(4)

shri-guru karuna-sindhu, adhama janara bandhu

lokanath lokera jivana

ha ha prabhu koro doya, deho more pada-chaya

ebe jasha ghushuk tribhavana

(5)

tuya pade loinu sarana

jaya jaya prabhupada!

jaya jaya gurudeva!

TRANSLATION


Gaura Arati

LYRICS

(1)

(kiba) jaya jaya gorachander aratiko shobha

jahnavi-tata-vane jaga-mana-lobha

(2)

dakhine nitaicand, bame gadadhara

nikate adwaita, shrinivasa chatra-dhara

(3)

bosiyache gorachand ratna-simhasane

arati koren brahma-adi devi-gane

(4)

narahari-adi kori’ chamara dhulaya

sanjaya-mukunda-basu-ghosh-adi gaya

(5)

shanka baje ghanta baje karatala

madhura mridanga baje parama rasala

(6)

(Refrain:) shanka baje ghanta baje

madhur madhur madhur baje

Nitai Gaura Haribol

Haribol

(7)

bahu-koti chandra jini’ vadana ujjvala

gala-deshe bana-mala kore jhalamala

(8)

shiva-shuka-narada preme gada-gada

bhaktivinoda dekhe gorara sampada

(9)

(Repeat first verse of song)

(10)

(Refrain:) gauranger arotik shobha

jaga-mana-lobha

Followed by:

Srila Prabhupada Pranati

Panca-Tattva Maha Mantra

Hare Krsna Maha Mantra

Prema-Dhvani

Sri Nrsimha Prayers

TRANSLATION